ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, την χρήση και από κάθε συναλλαγή του ιστότοπου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και να γίνουν παραγγελίες προϊόντων, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων.

Όταν φτάσετε στο στάδιο της παραγγελίας, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του κινητού ή σταθερού σας τηλεφώνου, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσεως, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα) και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας του πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.
 
Περιορισμός ευθύνης
Η επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημιά προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από την μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου »όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικός ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημιά (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνιστάται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 
Πνευματικά Δικαιώματα/ Φωτογραφίες
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης εγγραφής συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι
Το site μας διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει και να τροποποιεί τους όρους των συναλλαγών, αφού υπάρξει πρότερη ενημέρωση και θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεως τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Παράλειψη ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος της Το site μας δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.

Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.τ.λ.) δεν είναι δυνατόν να παραδοθούν τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως τηλεφωνικά ή μέσω e-mail για να διαπιστώσουμε αν πάραυτα θέλετε να σας αποσταλεί η παραγγελία σας. Το site μας δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.


Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις: 
Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να μας καλέσετε τηλεφωνικά και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.


Πολιτική επιστροφών

Αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν είστε ικανοποιημένοι με τα προϊόντα που αγοράσατε, η Το site μας θα εκδώσει έντυπο επιστροφής για το προϊόν(τα) που επιστράφηκαν εντός 24 ωρών από την παραλαβή τους, με την προϋπόθεση το προϊόν(τα) να επιστρέφονται στην αρχική συσκευασία, αχρησιμοποίητα και ακέραια και ο τόπος επιστροφής να είναι εντός της Ελλάδας.

Το site μας δεν αποδέχεται την ευθύνη για την απώλεια των προϊόντων κατά τη μεταφορά επιστροφής. Τυχόν απώλειες με τον τρόπο αυτό είναι ευθύνη του αποστολέα. Όλες οι επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση απόδοσης μας που σας παρέχεται κατόπιν αιτήματος.

Το site μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πλήρη επιστροφή χρημάτων αν το επιστρεφόμενο προϊόν(τα) είναι σε κατάσταση που εμποδίζει τη μεταπώληση στην πλήρη τιμή του προϊόντος. Αυτό όμως δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας και θα επιστρέψει την αναλογική απόδοση από το κόστος της αγοράς του προϊόντος με τη χρήση της αρχικής μεθόδου πληρωμής σας εντός 48 ωρών από την παραλαβή της επιστροφής, καθώς για τα παραπάνω και έπειτα από ενημέρωση, διατηρεί το δικαίωμα της χρέωσης της αποστολής με το ανώτατο όριο των € 15,00.

Εάν η επιστροφή είναι το αποτέλεσμα μιας λανθασμένης αποστολής παραγγελία ή το προϊόν(τα) είναι ελαττωματικό ή κατεστραμμένο κατά την άφιξη, το site μας διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το κόστος της επιστροφής των εμπορευμάτων και έπειτα από ενημέρωση διατηρεί το δικαίωμα της χρέωσης της αποστολής με το ανώτατο όριο των € 15,00.

Είστε υπεύθυνοι για την πλήρη ναυτιλία και την ασφάλιση τα επιστρεφόμενων προϊόντων σε μας. Δεν δεχόμαστε την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά. Απαιτήσεις για απολεσθέντα αγαθά που αποστέλλονται από εσάς θα πρέπει να απαιτηθεί από εσάς προς τον αποστολέα.


Ελαττωματικά προϊόντα

Τα προϊόντα μας συσκευάζονται με ασφάλεια και σιγουριά για να εξασφαλίζουμε ότι φθάνουν σε εσάς σε άριστη κατάσταση. Ωστόσο, κατά τη διαμετακόμιση των εμπορευμάτων μπορεί μερικές φορές να υπόκεινται σε βλάβη και μπορεί να φτάσει σε μη ικανοποιητική κατάσταση. Στην απίθανη περίπτωση να συμβεί αυτό, παρακαλώ πάρτε μια φωτογραφία της ζημίας και ελάτε σε επικοινωνία ώστε να επιστραφεί το προϊόν(τα). Αφού λάβουμε και εξετάσουμε το επιστρεφόμενο προϊόν, θα το αντικαταστήσουμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

Αν θα πρέπει να ζητηθεί η επιστροφή, τότε η επιστροφή θα γίνει εντός 24 ωρών από την παραλαβή και σε περίπτωση που η ζημιά προκλήθηκε από εσάς θα σας ενημερώσουμε για το κόστος της επιστροφής και τα ταχυδρομικά τέλη σε ένα ανώτατο όριο των €15,00.

Παρακαλούμε να λάβετε απόδειξη της μεταφοράς από το ταχυδρομείο ή τη μεταφορική εταιρεία για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την επιστροφή χρημάτων και τα έξοδα επιστροφής ταχυδρομικών τελών σας.

Τέλος όλα τα προϊόντα που επρόκειτο να επιστραφούν πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα συνοδευτικά που σας είχαν αποσταλεί.


Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.